– Naam debiteur –
– Adres debiteur –
– Postcode en woonplaats debiteur-

-Plaats, datum-

 

Betreft: Laatste aanmaning

 

Geachte – heer/ mevrouw Naam debiteur, –

Uit onze administratie is gebleken dat de hieronder vermelde factuur / facturen nog niet door u is / zijn voldaan en waarvan de betalingstermijn inmiddels is overschreden.

Deze factuur heeft betrekking op:  -specificatie vordering: factuurdatum,-nummer en -bedrag-

U wordt vriendelijk doch dringend verzocht te voldoen aan uw betalingsverplichting en het totaalbedrag van € – totaal bedrag factuur / facturen – binnen vijftien dagen, te rekenen vanaf de dag nadat u deze brief heeft ontvangen, over te maken op ons rekeningnummer –uw ibanrekeningnummer – onder vermelding van – uw referentie-.

Indien u niet tijdig en volledig heeft betaald zal deze vordering ter incasso worden overgedragen aan In Saldo, gevestigd te Emmen. Als deze vordering is overgedragen zullen er buitengerechtelijke incassokosten worden berekend en deze zullen voor uw rekening komen.

Deze incassokosten zullen € – bedrag incassokosten(voor berekening: zie website-diensten-incassokosten berekenen- exclusief BTW) – bedragen, al dan niet vermeerderd met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Heeft uw betaling deze brief gekruist dan wordt u verzocht deze brief als niet geschreven te beschouwen.

Hoogachtend,

-uw handtekening-

-uw naam-
-bedrijfsnaam-

 

Download hier deze voorbeeldbrief als een Word-document >