Debiteuren die niet betalen? Bel In Saldo!

Uw debiteurenbeheer uitbesteden? Bel In Saldo!

Een betrouwbaar incassobureau? Bel In Saldo!

Voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van incasseren van vorderingen.
1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor In Saldo slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
1.3 Indien enige bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.
1.4 Eventuele afwijkende voorwaarden van opdrachtgever worden door In Saldo uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden In Saldo slechts dan indien en voor zover zij zich daarmee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard.
1.5 Afspraken met of toezeggingen van een medewerker van In Saldo zijn voor In Saldo niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door haar schriftelijk zijn bevestigd.
1.6 In Saldo is bevoegd een opdracht te weigeren, eventueel zonder opgaaf van redenen.
1.7 In Saldo stelt duidelijk dat geen garanties worden verleend op verhaalsonderzoeken, adresonderzoeken of andere onderzoeken.

2 Betaling
2.1 Betaling van de door In Saldo gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. In het buitengerechtelijke incassotraject krijgt opdrachtgever geen kosten te betalen tenzij anders overeengekomen of indien opdrachtgever de opdracht voortijdig beëindigd of indien opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt waardoor In Saldo haar werkzaamheden niet op een normale werkwijze heeft kunnen uitvoeren. In Saldo brengt pas kosten bij opdrachtgever in rekening als dit schriftelijk door beide partijen is overeengekomen. Betaling van de door In Saldo gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2.2 Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft In Saldo het recht een rente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente.
2.3 Indien opdrachtgever ondanks sommatie niet betaalt, is zij alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verschuldigd. In Saldo is gerechtigd een bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen. De incassokosten worden berekend conform de WIK, met een minimum van € 40.- exclusief BTW.
2.4 In Saldo is gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende opdrachtgever in bezit heeft.
2.5 In Saldo zal de door haar ontvangen gelden op verzoek tussentijds afdragen indien € 250 beschikbaar is na aftrek van kosten, waarbij rekening wordt gehouden met al de voor opdrachtgever in behandeling zijnde zaken.
2.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een juist bankrekeningnummer en tenaamstelling. Indien opdrachtgever van bankrekening veranderd dient dit terstond schriftelijk aan In Saldo door te worden gegeven. Indien gegevens van opdrachtgever al bij In Saldo in het systeem staan, zullen deze gegevens voor vervolgopdrachten worden gebruikt. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet doorgeven van wijzigingen van bankrekeningnummers.

3 Incasso
3.1 Indien opdrachtgever In Saldo opdraagt een vordering te incasseren machtigt opdrachtgever In Saldo in haar naam alle benodigde incasso- en buitengerechtelijke handelingen te verrichten die naar inzicht van In Saldo noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:
Het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;
Het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;
Het ontvangen van gelden;
Het treffen van een gelet op de omstandigheden van het geval redelijke betalingsregeling.
3.2 Indien de door opdrachtgever verstrekte adres en/of telefoon gegevens van debiteur niet meer volledig en/of achterhaald zijn dan zal In Saldo deze trachten te achterhalen. De kosten hiervan, worden gedragen door In Saldo.
3.3 Indien In Saldo het, voor het verloop van de incasso opdracht, nodig acht gegevens omtrent debiteur van opdrachtgever uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te betrekken, komen deze kosten voor rekening van opdrachtgever.
3.4 Opdrachtgever dient In Saldo zo snel mogelijk in kennis te stellen als zij in een lopende incassozaak betalingen ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt.
3.4 Rechtsmaatregelen worden alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtgever genomen.
3.5 Indien het voor de behandeling van een incassozaak noodzakelijk is juridische werkzaamheden te verrichten dan zullen de kosten daarvan apart aan opdrachtgever in rekening gebracht worden. In Saldo is gerechtigd haar incassoactiviteiten te beëindigen, indien blijkt dat zonder procedure geen betaling is te verkrijgen en debiteur de vordering op juridische gronden betwist. In dat geval zal opdrachtgever een afsluitbericht ontvangen met een advies hoe mogelijk verder te handelen.
3.6 Indien door derden, bijv. deurwaarderskantoren, advocatenkantoren, in een dossier kosten worden berekend welke niet op de debiteur zijn te verhalen dan worden deze in rekening gebracht bij de opdrachtgever indien opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met een gerechtelijk traject.
3.7 In Saldo is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden, welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met opdrachtgever wordt verrekend.
3.8 Er is sprake van betaling wanneer debiteur de vordering aan In Saldo dan wel rechtstreeks aan opdrachtgever heeft voldaan. Met betaling wordt gelijkgesteld een door de debiteur tegenover de opdrachtgever op zich genomen tegenprestatie, een compensatie van de vordering, een creditering, dan wel een retournering van geleverde goederen.
3.9 Indien opdrachtgever een incasso-opdracht intrekt, buiten In Saldo om een betalingsregeling sluit, met debiteur een schikking treft, dan wel een verdere incassobehandeling in de weg staat, is In Saldo gerechtigd over de haar ter incasso gestelde vordering 15% kosten conform de meest recente tarievenlijst in rekening te brengen. Tevens worden incassokosten zoals bij debiteur in rekening gebracht op opdrachtgever verhaald. Dit ongeachte het stadium waarin de opdracht zich bevindt en ongeacht welke werkzaamheden zijn uitgevoerd.
3.10 Indien opdrachtgever niet antwoordt binnen veertien dagen op een tweede informatieverzoek van In Saldo dan kan In Saldo de opdracht als ingetrokken beschouwen. In Saldo zal de opdracht beëindigen en de incassokosten bij opdrachtgever in rekening brengen. Conform artikel 3.10.
3.11 Iedere betaling strekt allereerst ter voldoening van de, door In Saldo bij debiteur in rekening gebrachte kosten.
3.12 In Saldo is gerechtigd een lopende incasso-overeenkomst inclusief alle rechten en plichten aan een derde over te dragen.

4 Geheimhouding
4.1 Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door In Saldo aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

5 Bewaarplicht
5.1 In Saldo is niet verplicht in het kader van een incasso-opdracht ter beschikking gestelde stukken aan opdrachtgever te retourneren.

6 Nalatigheid opdrachtgever
6.1 Indien opdrachtgever haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, bijvoorbeeld door een opeisbare declaratie niet te voldoen, is In Saldo gerechtigd haar verplichtingen op grond van enige tussen partijen bestaande overeenkomst op te schorten.

7 Aansprakelijkheid
7.1 In Saldo levert een inspanningsverplichting en kan nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.
7.2 De buitengerechtelijke- en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.3 In geval van overmacht is In Saldo niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de wil van In Saldo onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. In het bijzonder geldt als overmacht: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van In Saldo of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft In Saldo het recht om de uitvoering van de opdracht(en) te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd te ontbinden, zonder dat In Saldo in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
7.4 In Saldo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door daden of nalatigheden van haar werknemers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten.

8 Diensten en tarieven
8.1 Opdrachtgever heeft recht op behandeling van een onbeperkt aantal incasso-opdrachten op in Nederland gevestigde debiteuren waarbij in principe alle kosten op debiteur verhaald worden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
8.2 Bij geen betaling krijgt opdrachtgever geen kosten te betalen, tenzij opdrachtgever onjuiste informatie heeft verstrekt, de opdracht voortijdig intrekt, zelf met debiteur een regeling treft of op een andere manier nalatig is geweest.
8.3 Resultaat behaald door In Saldo in de buitengerechtelijke fase wordt belast met 15% provisie over het door debiteur voldane bedrag, gemaximaliseerd tot de bij debiteur in rekening gebrachte incasso- en informatiekosten
8.4 Resultaat behaald door In Saldo in de gerechtelijke fase wordt belast met provisie conform schriftelijke afspraak. Wanneer In Saldo kosten aangaande de te voeren procedure heeft voorgefinancierd wordt het geïncasseerde en rente, tenzij anders overeengekomen, met 15% provisie belast.
8.5 Wanneer besloten wordt een procedure aan te spannen of een advocaat in te schakelen betreedt men de gerechtelijke fase. Komt betaling tot stand voor een rechtelijke uitspraak gedaan wordt dan valt tarifering onder de percentages als in art. 8.4 vermeld.
8.5 Buitenlandse incasso’s worden altijd belast met 15% provisie, in rechte 35%, op basis van No Cure – No Pay.
8.6 Onder buitenlandse incasso’s worden verstaan; Nederlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in het buitenland & buitenlandse opdrachtgevers met een debiteur woonachtig c.q. gevestigd in Nederland of in het buitenland.
8.7 Alle door In Saldo genoemde tarieven en percentages zijn altijd exclusief 21% BTW tenzij anders vermeld.
8.8 Opdrachtgever krijgt geen kosten te betalen wanneer de opdracht geannuleerd wordt in samenspraak met In Saldo nadat gebleken is dat opdracht niet uitvoerbaar is in het buitengerechtelijke traject en opdrachtgever geen procedure in het gerechtelijke traject wenst te starten.

9 Toepasselijkheid en rechtskeuze
9.1 Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing
9.2 Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Assen.

 

0591 - 650 720

Bel ons voor meer informatie.
We helpen u graag!